Årsmöte 2020

Kallelse och anmälan

Datum och tid

Effektfullts medlemmar välkomnas till årsmöte tisdagen den 28:e april kl. 9.00-10.30.


Plats

Med anledning av Covid-19 så kommer årsmötet att genomföras på länk. Vi återkommer i god tid innan mötet med information om hur presentation, diskussion, omröstning etc. kommer att gå till.


Anmälan

Anmälan görs till  hej@effektfullt.se.


Motioner

Motioner ska skickas till hej@effektfullt.se senast fyra veckor innan årsmötet (vilket är senast tisdagen den 31 mars).


Rösträtt

Rösträtt tilldelas föreningens ordinarie medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. Varje ordinarie medlem har en röst. Associerad medlem äger rätt att deltaga på årsmötet samt där deltaga i diskussionerna men har ingen rösträtt. Läs mer om våra medlemskap


Omröstning och beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster), utom ifråga om ändring av stadgar, ändring av medlemsavgift samt upplösning av föreningen. Stadgar kan endast ändras på årsmöte eller särskild föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet avgivna röster. Då ändring av stadgar ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

Årsmötets dagordning

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

§4. Fastställande av röstlängd för mötet

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6. Fastställande av dagordning

§7. Presentation av:

       a) Verksamhetsberättelse för 2019

       b) Balans- och resultaträkning för 2019

       c) Verksamhetsplan för 2020

§8. Revisionsberättelsen för 2019

§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§11. Val av ordförande

§12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant

§13. Val av revisor

§14. Val av valberedning

§15. Beslut om medlemsavgift

§16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§17. Övriga frågor

§18. Mötets avslutande

Förslag om stadgeändring

Förslag om stadgeändring ska delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Styrelsen föreslår följande ändringar i stadgarna:

§3 Medlemsavgift

Nuvarande:

Medlemsavgift fastställs av årsmötet på grundval av förslag från styrelsen.

Förslag:

Medlemsavgift fastställs av årsmötet på grundval av förslag från styrelsen. Utöver medlemsavgiften får föreningen ta ut en serviceavgift som fastställs av styrelsen.

§5 Ledamöter

Nuvarande:

Styrelsen består av minst 4 och max 8 ledamöter, samt 1 suppleant. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt utser styrelsen inom sig lämpliga funktionärer. Suppleant inträder som ordinarie styrelseledamot om en ledamot avgår före mandattidens utgång. Suppleant ska närvara vid styrelsemöte om antalet ordinarie styrelseledamöter vid ett möte understiger det antal som erfordras för att styrelsen ska vara beslutsför. Suppleant kan delta vid styrelsemöten även om styrelsen är beslutsför, men om alla ordinarie ledamöter är närvarande har suppleanten ej rösträtt.

Förslag:

Styrelsen består av minst 4 och max 9 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt utser styrelsen inom sig lämpliga funktionärer.

§5 Val av styrelse

Nuvarande:

Styrelsen och revisor väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en period av minst (1) och högst tre (3) år. Medlem kan omväljas för maximalt fem sammanhängande mandatperioder.

Förslag:

Styrelsen och revisor väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en period av minst (1) och högst tre (3) år. Medlem kan omväljas för maximalt sex sammanhängande år.

§5 Styrelsebeslut

Nuvarande:

Styrelsen är beslutsför när minst fyra av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut kräver enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att ordförandens röst är utslagsgivande.

Förslag:

Styrelsen är beslutsför när minst fyra av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut kräver enkel majoritet.

Styrelsenominering

Om du vill nominera en person till styrelsen eller valberedningen, skicka personens namn och kontaktuppgifter samt din motivering till valberedning@effektfullt.se. För information om vem som är behörig att nomineras, läs igenom  Direktiv till valberedningen.