3 tips för att utveckla en (ännu) mer effektdriven organisationskultur

Samhällsnyttiga verksamheter och initiativ leds och genomförs med en stark drivkraft att göra skillnad. De organisationer som lyckas allra bäst med att ta tillvara på den drivkraften och uppnå sin avsedda samhällseffekt, är de som aktivt bygger in effektfokus i sitt organisatoriska DNA och “får alla med sig”. Här kommer tre tips på vägen för en flygande start!

(1) Ge mandat och ansvar till någon med inflytande

Utse en person i ledningsgruppen vars uppdrag är att alltid ha ett effektperspektiv på strategiska frågor och beslut. Förankra med resten av ledningsgruppen att personen har denna roll. Skriv in det i personens arbetsbeskrivning och inkludera det som en utvärderingsparameter i personens årliga performance review. Se till att tid allokeras för personen att arbeta med frågan. Personen behöver inte vara den som operativt arbetar med effektmätning, men bör ha en formell eller informell rapporteringslinje till det operativa teamet.

(2) Skapa rutiner för uppföljning och reflektion

Identifiera några få nyckeltal med tydlig koppling till de effektmål som organisationen vill uppnå. Undvik nyckeltal kopplade till vilka aktiviteter som gjorts, sträva istället efter sådana som kopplar an till vilken förändring som åstadkommits. Säkra att nyckeltalen är sådana som organisationens medarbetare har inflytande över genom sitt arbete, och som de upplever relevanta och meningsfulla. Ha som en återkommande punkt på ledningsgruppens möten (ex. kvartalsvis) att följa upp på nyckeltalen. Engagera såväl ledningsgruppen som medarbetarna i reflektion kring vad som drivit och hämmat effektskapande, och identifiera tillsammans konkreta åtgärder som organisationen tror kommer driva effekt i det fortsatta arbetet.  Utvärdera efter en tid om nyckeltalen driver rätt sorts beteende och prioriteringar hos medarbetarna – justera vid behov.

(3) Fira effekt hellre än aktivitet

Vid beröm av medarbetare och firande av organisationens framgångar, lyft fram den skillnad som gjorts snarare än de aktiviteter som utförts. Hitta rutiner för att i interna forum dela och fira effektberättelser, det vill säga beskrivningar av hur verksamheten skapat effekt för målgruppen och/eller i samhället. I extern kommunikation om resultatet av organisationens insatser och investeringar, nämn inte enbart vad som gjorts eller hur många i målgruppen som nåtts/deltagit utan beskriv även vilken positiv förändring som skapats.

Nyfiken på att läsa mer? Vi gillar exempelvis artikeln “How to build an impact culture” från NCVO Knowhow (här på PDF eller länk). Om du är intresserad av fler resurser för att stötta er i att mäta, öka och visa era samhällseffekter, besök vårt  onlinebibliotek. Inte ännu medlem? Läs mer om medlemskap  här – det är gratis.

Har ni redan kommit långt i att skapa en effektdriven organisation, och skulle vilja dela med er av era praktiska erfarenheter till andra? Hör av er till oss på hej@effektfullt.se!