Om oss

Därför finns vi

För att kunna minska och lösa de samhällsutmaningar vi står inför och nå de globala målen, behöver våra gemensamma resurser användas effektfullt. I dagsläget är det dock få aktörer som följer upp vilken skillnad de gör genom sina samhällsnyttiga insatser och investeringar. Detta medför att de inte vet vilka av deras insatser och investeringar som fungerar och bör tilldelas mer resurser, och vilka som behöver förbättras eller avslutas. Risken är överhängande att de inte uppnår avsedd nytta. 

Vårt uppdrag

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Vi gör det genom att vara en kunskapsnod och mötesplats för erfarenhetsutbyte, samt genom systemförändrande aktiviteter och kapacitetsbyggande stöd.

Vår vision

En värld där insatser för människor och miljö uppnår avsedd nytta.

Effektmätning i idéburen sektor

Vår värdegrund

  • SAMVERKAN – Vi jobbar ihop med andra eftersom vi är övertygade om att det ger bäst resultat
  • INSPIRATION – Tillsammans gör vi effektmätning begripligt, användbart och meningsfullt
  • ÖPPENHET – Vi vill främja prestigelöst och konstruktivt utbyte som alla kan ta del av

Detta gör vi

Du kan ta del av vårt stöd och engagera dig i vårt arbete på fyra sätt:

Kunskapsportal

På vår kunskapsportal samlar vi tips och information om effektmätning som du kan fördjupa dig i på egen hand.

Medlemskap

Vi erbjuder medlemskap för såväl individer som organisationer – över 500 medlemmar är redan med! 

Tjänster

Du kan anlita oss för föreläsning, utbildning, rådgivning eller processledning.

Påverkansarbete

Vi driver projekt och bildar opinion som syftar till att förbättra förutsättningarna för effektmätning.

Bakgrund

Effektfullt grundades i juni 2019, dessförinnan drevs arbetet inom ramen för Nätverket för effektmätning  som startades år 2017. Effektfullts uppstart är möjliggjord genom finansiering från Vinnova och Tillväxtverket.

Styrelse

Effektmätning i offentlig sektor

Effektfullts styrelsemedlemmar tillför perspektiv från offentlig, privat och ideell sektor samt akademin.

Valberedning

Läs gärna om valberedningens arbete Direktiv till valberedningen, och för att kontakta dem använd  denna e-post.

Verksamhet

Våra effektmål

Nedan beskriver vi de effekter som vi vill att vårt stöd ska leda till. När vi skriver “organisationer” avser vi företag, verksamheter inom offentlig sektor och ideella organisationer som gör insatser och investeringar i syfte att uppnå positiva effekter för människor och miljö.

Effektmål på kort sikt:

Effektfullts stöd bidrar till att:

Fler organisationer mäter – Fler organisationer blir mer angelägna om att uppnå och påvisa mätbara utfall och effekter, och börjar mäta.

Organisationer mäter bättre –  Organisationer får stärkt förmåga att mäta utfall och effekter. De mäter mer tillförlitligt och ändamålsenligt.

Effektmål på medellång sikt:

När organisationer mäter utfall och effekter mer tillförlitligt och ändamålsenligt skapar detta förutsättningar för att de:

Styr mot effekt – Organisationer följer upp sin verksamhets utfall och effekter, vilket gör att planering och genomförande av verksamheten blir mer effektdrivet.

Lär och utvecklas – Organisationer får större insikt  såväl i vilka insatser som fungerar och tilldelar dessa mer resurser, som i vilka insatser som inte fungerar och förbättrar eller avslutar dessa.

Får mer stöd – Organisationer visar tydligare och mer övertygande vad de åstadkommer, och erhåller därigenom mer finansiering och/eller ökat förtroende för  att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Effektmål på längre sikt:

När organisationer verksamhetsplanerar effektdrivet, tilldelar resurser dit de gör störst nytta och erhåller stöd att bedriva och utveckla sin verksamhet, är det mer sannolikt att de:

Uppnår avsedd nytta – Insatser och investeringar når den positiva förändring som eftersträvas för människor och miljö, och de globala målen nås.

Globala målen

Genom vårt arbete bidrar vi direkt till uppfyllelse av de globala målen 16 och 17, mer specifikt till de fyra delmålen:

#16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

#17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

#17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

#17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Eftersom vi verkar för att öka effekten av våra medlemmars insatser och investeringar bidrar vi indirekt  även till att de globala mål som våra medlemmar verkar för uppfylls i högre grad. Läs mer om de globala målen på UNDP Sveriges hemsida.

Logotyp

Använd i första hand den röda logotypen. Använd den vita logotypen när bakgrunden gör den röda logotypen svår att se.

Röd logotyp med transparent bakgrund
Öppna

Vit logotyp med transparent bakgrund
Öppna

Pressbilder

Annica Johansson

Verksamhetschef

Öppna

Fotograf: Madeleine Ahlström

Camilla Backström

Styrelseordförande

Öppna