Årsmöte 2021

Kallelse och anmälan

Datum och tid

Effektfullts medlemmar välkomnas till årsmöte tisdagen den 27 april kl. 9.00-10.30.


Plats

Med anledning av Covid-19 så kommer årsmötet att genomföras på länk. Vi återkommer i god tid innan mötet med information om hur presentation, diskussion, omröstning etc. kommer att gå till.


Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformulär.


Motioner

Motioner ska skickas till hej@effektfullt.se senast fyra veckor innan årsmötet (vilket är senast tisdagen den 30 mars).


Rösträtt

Rösträtt tilldelas föreningens ordinarie medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. Varje ordinarie medlem har en röst. Associerad medlem äger rätt att deltaga på årsmötet samt där deltaga i diskussionerna men har ingen rösträtt. Läs mer om våra medlemskap


Omröstning och beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster), utom ifråga om ändring av stadgar, ändring av medlemsavgift samt upplösning av föreningen. Stadgar kan endast ändras på årsmöte eller särskild föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet avgivna röster. Då ändring av stadgar ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

Årsmötets dagordning

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

§4. Fastställande av röstlängd för mötet

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6. Fastställande av dagordning

§7. Presentation av:

       a) Verksamhetsberättelse för 2019

       b) Balans- och resultaträkning för 2019

       c) Verksamhetsplan för 2020

§8. Revisionsberättelsen för 2019

§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§11. Val av ordförande

§12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant

§13. Val av revisor

§14. Val av valberedning

§15. Beslut om medlemsavgift

§16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§17. Övriga frågor

§18. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar

Samtliga handlingar till årsmötet 2021 kommer att listas nedan senast 13 april.

  • Årsmötets dagordning
  • §7a-b samt §8: Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2020
  • §7c: Verksamhetsinriktning och budget 2021
  • §11-14: Valberedningens förslag till styrelse, revisor och valberedning 2021
  • §15: Styrelsens förslag till medlemsavgift 2022
  • §16: Motioner (inga motioner har inkommit)
  • §16: Styrelsens förslag om stadgeändring

Förslag om stadgeändring

Förslag om stadgeändring ska delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

Styrelsen föreslår en mindre ändring i stadgarna . Förslaget är att i kapitel §4 under rubriken “Årsmötets ärenden”, flytta punkt 7c till punkt 11. Detta så att föregående räkenskapsår behandlas färdigt innan kommande räkenskapsår behandlas. Se markeringar i rosa nedan.

§4 Årsmöte och särskild föreningsstämma


Nuvarande:

Årsmötets ärenden

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

4.Fastställande av röstlängd för mötet

5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.Fastställande av dagordning

7.Presentation av:

  a) Verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret

  b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

  c) Verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret

8.Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret

9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.Val av ordförande

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant

13.Val av revisor

14.Val av valberedning

15.Beslut om medlemsavgift

16.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

17.Övriga frågor

18.Mötets avslutande


Förslag:

Årsmötets ärenden

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

4.Fastställande av röstlängd för mötet

5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.Fastställande av dagordning

7.Presentation av:

  a) Verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret

  b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

8.Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret

9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.Presentation av verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret

12.Val av ordförande

13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant

14.Val av revisor

15.Val av valberedning

16.Beslut om medlemsavgift

17.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

18.Övriga frågor

19.Mötets avslutande

Styrelsenominering

Valberedningen föreslår att 2020 års styrelse fortsätter år 2021. För att komma i kontakt med valberedningen, maila  valberedning@effektfullt.se. För mer information om valberedningens arbete, se  Direktiv till valberedningen.