Årsmöte 2022

Kallelse och anmälan

Datum och tid

Effektfullts medlemmar välkomnas till årsmöte torsdagen den 28 april 2022 kl. 9.00-10.30.


Plats

Årsmötet kommer genomföras på länk. Vi återkommer i god tid innan mötet med information om hur presentation, diskussion, omröstning etc. kommer att gå till.


Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformulär.


Motioner

Motioner ska skickas till hej@effektfullt.se senast fyra veckor innan årsmötet (vilket är senast torsdagen den 31 mars).


Rösträtt

Rösträtt tilldelas föreningens ordinarie medlemmar som har betalat sin medlemsavgift (professionell organisation). Varje ordinarie medlem har en röst. Associerad medlem (basmedlem) äger rätt att deltaga på årsmötet samt där deltaga i diskussionerna men har ingen rösträtt. Läs mer om våra medlemskap


Omröstning och beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster), utom ifråga om ändring av stadgar, ändring av medlemsavgift samt upplösning av föreningen. Stadgar kan endast ändras på årsmöte eller särskild föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet avgivna röster. Då ändring av stadgar ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

Årsmötets dagordning

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

§4. Fastställande av röstlängd för mötet

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6. Fastställande av dagordning

§7. Presentation av:

    a) Verksamhetsberättelse för 2021

    b) Balans- och resultaträkning för 2021

§8. Revisionsberättelsen för 2021

§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§11.  Verksamhetsplan för 2022

§12.Val av ordförande

§13.  Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant

§14.Val av revisor

§15.  Val av valberedning

§16.  Beslut om medlemsavgift

§17.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§18.  Övriga frågor

§19. Mötets avslutande

Förslag om stadgeändring

Inga förslag om stadgeändringar finns. 

Styrelsenominering

Effektfullt söker nya styrelseledamöter. Läs mer via denna länk. För kontakt med valberedningen, maila  valberedning@effektfullt.se. För mer information om valberedningens arbete, se  Direktiv till valberedningen.