Integritets- och cookiepolicy

Senast uppdaterad 7 april 2020

Integritetspolicy

Introduktion

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, utveckla våra erbjudanden och kommunicera vårt arbete behöver vi behandla personuppgifter. Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och välkomnar därför att du läser igenom denna integritetspolicy.

Den innehåller information om vilka kategorier av personuppgifter om dig som Effektfullt behandlar, för vilka ändamål uppgifterna behandlas och vilken rättslig grund som behandlingen stödjer sig på. Den innehåller även information om vilka som kan ha åtkomst till och behandla personuppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter till information, rättelse, radering m.m. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”).

Policyns giltighet

Du kan se högst upp på denna sida vilket datum vi senast gjorde uppdateringar. Om vi gör uppdateringar så gäller den uppdaterade policyn från det att den publiceras på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Effektfullt (organisationsnummer 802524-6334; säte och adress Svartmangatan 9, 111 29 Stockholm; kontakt hej@effektfullt.se). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vår behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ.

Grund för att behandla dina personuppgifter

För att Effektfullt ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, så kallad rättslig grund.

Sådan grund kan exempelvis bestå i:

 • Att du lämnat samtycke till behandlingen.
 • Att behandlingen krävs för att Effektfullt ska kunna fullfölja ett avtal med dig.
 • Att behandlingen krävs för att Effektfullt ska kunna fullfölja en rättslig förpliktelse.
 • En genomförd intresseavvägning där Effektfullts intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av integritetsskydd.
När behandlar vi dina personuppgifter

Effektfullt behandlar eller lagrar inte personuppgifter mer än nödvändigt och aldrig utan att informera dig härom. Vi behandlar dina personuppgifter:

 • När du ansöker om medlemskap

Vems uppgifter:

Medlemmar.

Vilka uppgifter:

För fysiska personer som ansöker om medlemskapet “Bas” samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, roll, könstillhörighet (juridiskt kön). Vi ger även våra medlemmar möjligheten att dela länk till sin LinkedIn-profil samt att ladda upp ett foto till vårt medlemsgalleri.

För fysiska personer som ansöker om medlemskapet “Professionell Individ” samlar vi in följande personuppgifter: namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, roll och könstillhörighet (juridiskt kön). Vi ger även våra medlemmar möjligheten att dela länk till sin LinkedIn-profil samt att ladda upp ett foto till vårt medlemsgalleri.

När juridiska personer ansöker om medlemskapet “Professionell Organisation” samlar vi in följande personuppgifter för organisationens kontaktperson: namn, e-postadress, telefonnummer och roll. För de utvalda medarbetare som får tillgång till medlemskapets förmåner samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, roll, könstillhörighet (juridiskt kön).

Varför:

För att kunna föra medlemsregister i enlighet med god föreningssed, kommunicera med medlemmar, kalla till årsmöte, bjuda in medlemmar till vårt medlemsforum på LinkedIn, bedöma om den som ansöker uppfyller våra kriterier för medlemskap, samt för att få en indikation på om vi i vårt arbete når både män och kvinnor.

Hur länge sparas uppgifterna:

​Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är medlem. Du kan själv när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta ​ hej@effektfullt.se​. När du avslutar ditt medlemskap raderas dina kontaktuppgifter så snart som möjligt, senast inom en månad.

 • När du anmält dig som deltagare på ett av våra event

Vems uppgifter:

Deltagare på våra event.

Vilka uppgifter:

Namn, organisation och e-postadress.

Varför:

För att framgångsrikt kunna genomföra, administrera och följa upp våra event samt tillgodose deltagarnas önskemål och behov.

På vilken rättslig grund:

Berättigat intresse av att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet. Avseende känsliga och omfattande personuppgifter samt foto och film inhämtas alltid samtycke.

Hur länge sparas uppgifterna:

Vi kommer att radera eller anonymisera dina personuppgifter när de inte längre behövs, som längst 24 månader efter att du avslutat ditt deltagande. Känsliga uppgifter raderas så snart som möjligt, senast en månad efter avslutat deltagande.

 • När du och din organisation ingår samarbete med oss

Vems uppgifter:

 Kontaktperson hos samarbetspartners, potentiella samarbetspartners, uppdragsgivare samt leverantörer av varor och tjänster och sponsorer.

Vilka uppgifter:

Namn, organisation, e-postadress och telefonnummer.

Varför:

För att kunna bedriva vår verksamhet med hjälp av externa leverantörer, samt för att fullfölja de samarbeten vi ingår.

På vilken rättslig grund:

​Fullgörande av avtal som eventuellt ingås i samband med samarbetet, alternativt berättigat intresse av att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet samt fullfölja informella överenskommelser.

Hur länge sparas uppgifterna:

​Vi kommer att radera eller anonymisera dina personuppgifter när de inte längre behövs, som längst 24 månader efter avslutat samarbete. 

 • När du kontaktar oss

Vems uppgifter:

Personer som kontaktar oss.

Vilka uppgifter:

Namn, organisation, e-postadress samt övriga personuppgifter som du delar med oss.

Varför:

För att bemöta och följa upp din fråga/ditt ärende.

På vilken rättslig grund:

Berättigat intresse av att kunna hantera din kontakt. Beroende på de personuppgifter som kontakten aktualiserar måste syfte, laglig grund m.m. fastställas för vidare behandling av uppgifterna.

Hur länge sparas uppgifterna:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du står i kontakt med oss. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig, senast 24 månader efter den senaste kontakten.

 • När du finns med på foto eller film

Vems uppgifter:

Medlemmar och deltagare på våra event.

Vilka uppgifter:

Foto, film och namn.

Varför:

För att på ett tillgängligt och positivt sätt kommunicera vår verksamhet via sociala medier, hemsida, presentationer, rapporter och andra utskick.

På vilken rättslig grund:

Med stöd av ditt samtycke. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke varpå fotot eller filmen slutar att användas så snart som möjligt, senast inom en månad. Notera att ett återkallat samtycke enbart får framåtverkande effekt och således inte påverkar lagligheten av behandlingar som har genomförts innan samtycket återkallades.  

Hur länge sparas uppgifterna:

Vi behandlar dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre behövs, t.ex. efter att verksamheten som behandlingen och samtycket hänför sig till har avslutats eller så snart som möjligt efter ett återkallat samtycket, senast inom en månad. 

 • När du besöker vår hemsida

Vems uppgifter:

Besökare på vår hemsida.

Vilka uppgifter:

På vår hemsida använder vi så kallade cookies, vilket är små textfiler som sparas i din webbläsare eller på din enhet. Dessa kan innehålla ex. (i) vad du har sökt efter på hemsidan, (ii) eventuellt angivna personuppgifter som ditt namn, e-postadress och telefonnummer, (iii) din IP-adress, (iv) hänvisningsadress, (v) hur du har navigerat på på vår hemsida.

Varför:

Vissa cookies är nödvändiga och aktiverar grundläggande funktioner på hemsidan. Andra cookies används för marknadsföring eller analys avseende hur besökare använder olika hemsidor.

På vilken rättslig grund:

Användning av olika typer av cookies vilar på olika rättslig grund: (a) Berättigat intresse av att bedriva marknads- och kundanalys samt metod- och affärsutveckling. (b) Samtycke som du lämnar genom att efter informerande om cookies använda vår hemsida i enlighet med de inställningar du har gjort i din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna:

Olika typer av cookies sparas under olika lång tid. Den maximala lagringsperioden av våra cookies är 26 månader efter ett besök.

Läs gärna mer i vår Cookiepolicy som du hittar längre ner på denna sida.

Vem vi kan dela dina uppgifter med

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet samt skicka ut information och marknadsföring kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part. För detta gäller följande:

 • Tjänsteleverantörer: Vi delar personuppgifter med dessa tredjepartsleverantörer för i huvudsak IT-driftstjänster (såsom datalagring, support, underhåll och utveckling), kommunikationstjänster, samt marknadsföringstjänster såsom administration av marknadsutskick, direktmarknadsföringsutskick och riktade marknadsföringskampanjer.
 • Leverantörer av IT-säkerhet: Vi delar personuppgifter med leverantörer av IT-säkerhet när detta är nödvändigt enligt lag, för att skydda dig eller våra kunder och samarbetspartners eller för att skydda våra tjänster.
 • Statliga myndigheter: Vi delar personuppgifter med myndigheter (såsom Polisen och Skatteverket) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

De tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med enligt ovan, t.ex. våra IT-leverantörer, utgör i regel s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna. Vi säkerställer genom skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt, såsom tillämpligt, krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

I vissa situationer kan de företag som vi överför personuppgifter till vara självständigt personuppgiftsansvariga för de överförda uppgifterna, vilket bl.a. innebär att företaget självt är skyldigt att informera dig om dess behandling av dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen är laglig.

Vilka rättigheter har du

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och viss annan information om vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling. 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl att fortsätta med behandlingen trots din invändning
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse
Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet (då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte). 

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling även om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägning. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa berättigade skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör, eller om behandlingen sker för tillvaratagandet av rättsliga intressen.

Rätt att återkalla samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades.

Klagomål

Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen. Du kan också kontakta Effektfullt om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter.

Länkar och sociala medier

På Effektfullts hemsida www.effektfullt.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem. Vidare gäller denna integritetspolicy inte för digitala plattformar där Effektfullt finns representerade men vilka vi inte kan kontrollera, såsom  Facebook och LinkedIn.

Säkerhet

Att lämna ut personuppgifter över Internet innebär alltid en risk. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Effektfullt har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter som vi har om dig eller om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hej@effektfullt.se.

Cookiepolicy

Introduktion

För att vår hemsida ska fungera på ett relevant sätt använder vi så kallade cookies. Vi är måna om att du känner dig trygg med vår användning av cookies och vi välkomnar därför att du läser igenom denna cookiepolicy.

Policyns giltighet

Du kan se högst upp på denna sida vilket datum vi senast gjorde uppdateringar. Om vi gör uppdateringar så gäller den uppdaterade policyn från det att den publiceras på vår hemsida.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare eller på din enhet när du besöker en hemsida.

Varför använder vi cookies?

Effektfullt använder vissa cookies för att de är nödvändiga för hemsidan, medan andra används för analys och marknadsföring:

 • Nödvändiga cookies: Vissa cookies behövs för att hemsidan ska fungera. De kan exempelvis påverka navigering eller åtkomst till inloggat läge. Du kan därför inte välja bort dessa cookies.
 • Analys: Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare använder hemsidan. Med anonymiserad data kan vi se exempelvis vilka delar våra besökare använder mest och under hur lång tid.
 • Marknadsföring: Det finns specifika cookies för att kartlägga hur en besökare har rört sig mellan olika hemsidor. Syftet med dessa är att kunna synliggöra relevant kommunikation för dig som kund.

Vilken typ av cookies använder vi?

De cookies vi använder sparas på din enhet varaktigt eller under en session:

 • Varaktiga cookies sparar en fil på din enhet under en längre tid med utgångsdatum. När utgångsdatumet passerats raderas cookien från din enhet. Om du besöker hemsidan igen när utgångsdatum passerats kommer en cookie lagras på nytt.
 • Sessionscookies sparas tillfälligt på din enhet när du är inne på hemsidan. Så fort du stänger ner webbläsaren raderas denna cookie. Syftet med dessa cookies är exempelvis att hålla reda på vilket språk du valt.

De cookies vi använder är antingen förstapartscookies eller tredjepartscookies

 • Förstapartscookies har samma domännamnsavsändare som hemsidan. I vårt fall är det vi på effektfullt.se som är avsändaren.
 • Tredjepartscookies kommer från en annan domännamnsavsändare. Dessa cookies har alltså inte effektfullt.se som avsändare. En och samma tredjepartscookie kan användas av flera olika hemsidor som samarbetar för att förstå hur besökarna surfar mellan hemsidorna. Information från dessa cookies kan delas med Effektfullt men också användas för andra syften. Detta kontrolleras av respektive aktör som ansvarar för och levererar den.

Två exempel på cookies som vi idag använder är:

 • _ga – En varaktig cookie som skapas av analysverktyget Google Analytics och används för att urskilja unika användare och se hur dessa använder hemsidan. Cookien innehåller ingen information om dig som person. Sparas i 2 år från det att den skapas.
 • PHPSESSID – En sessionscookie som har i syfte att tillfälligt spara de val som användaren gör på hemsidan.

Hantera dina inställningar för cookies

Du kan alltid ändra dina inställningar för cookies. De enda cookies som inte är valbara är de vi kallar för nödvändiga cookies. De behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan däremot välja om du vill acceptera cookies för syftena analys och marknadsföring. Läs här hur du gör för att statistik inte ska samlas in av Google Analytics. Vidare kan du ställa in allmänna inställningar för cookies i din webbläsare. Här finns instruktioner för de vanligaste webbläsarna.

Mer information

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida www.pts.se. Du är alltid välkommen att kontakta hej@effektfullt.se om du har frågor eller funderingar om hur vi använder cookies.