Effektfullt och RISE storsatsar på att stötta välfärdssektorn att mäta samhällsnytta

Effektmätning inom välfärdssektorn efterfrågas men är samtidigt på många sätt ett outvecklat område. Organisationer som finansierar eller utför välfärdsinsatser behöver verktyg för att kontinuerligt testa, lära och ompröva sin verksamhet, så att samhällets resurser fördelas dit de får avsedd effekt. Med stöd från Vinnova driver Effektfullt och RISE, i samarbete med Örebro kommun, projektet Effektmätning för hållbar välfärd som pågår parallellt med att det utvecklas en nationell standard för effektmätning i regi hos Svenska Institutet för Standarder.

Projektet ska bidra till att standarden grundas i vetenskapliga och vedertagna förhållningssätt, samt att den kan tillämpas i praktiken av verksamheter inom alla sektorer för att stödja lärande och utveckling. Visionen är att välfärdssektorn ska präglas av en kultur där kunskap om vad som ger mest nytta för olika målgrupper används samt sprids över sektorsgränser och mellan geografiska områden.

Genom att främja ett utbrett användande av utfallsfokuserade insatser bidrar projektet till Vinnovas strategi för en transformativ offentlig sektor och civilsamhälle. Projektet förväntas bedrivas fram till juni 2024. Effektfullt och RISE ser fram emot dialog och samarbete med intressenter i fältet.

"Effektfullt lägger vikt vid att den färdiga standarden ska både vara grundad i vetenskapliga förhållningssätt och kunna nyttjas brett och meningsfullt. För att detta ska bli verklighet behöver verksamheter vägledas i hur de kan tillämpa standarden i praktiken.”

Annica Johansson
Verksamhetschef på Effektfullt
https://effektfullt.se/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Annica-Johansson-Foto-1.jpg

"RISE vill bidra till att vetenskapliga förhållningssätt utgör grunden för en utvecklad praxis kring effektmätning. Transparens i antaganden och resultat bidrar till ökat lärande och bättre förutsättningar för social innovation."

Tomas Bokström
Projektledare på Social and Health Impact Center (SHIC) - RISE
tomas

“Örebro kommun bidrar till projektet genom att dela erfarenheter av praktiskt arbete med effektmätning och skapar möjligheter för att genom case pröva tillämpningen av den standard som just nu utvecklas. Det är viktigt att den färdiga standarden har stort fokus på användbarhet för att få genomslag.”

Aina Rundgren
Verksamhetsansvarig, Projektkontoret Örebro kommun
Aina Rundgren (Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen) Ledamot

Categories:

Tags: