Fyra tips för en mer effektstyrd verksamhet

Många verksamheter brottas med att mäta och visa vilka effekter deras arbete har på människor och miljö. En nyckelfaktor för att lyckas är att chefer och ledning skapar en en kultur och struktur som styr verksamheten mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Här är fyra tips på hur du som chef eller ledning kan arbeta mer effektstyrt.

Hur kan man då på ett enkelt sätt se till att förändringsteorin är en rättvis spegling av den förändringen som vi strävar efter att skapa? Vi har sammanställt tre konkreta tips som kan hjälpa er med just detta.

 • Check

  Sprid kunskap i gruppen och skaffa ett gemensamt språk

  Utbilda en mindre grupp medarbetare djupgående i effektmätning. Detta kommer att säkerställa att ni har experter som kan vägleda och stötta resten av verksamheten.. Samtidigt är det viktigt att etablera ett gemensamt språkbruk kring mätning och effekt i hela verksamheten. Även de som inte direkt arbetar med effektmätning bör ha en grundläggande förståelse för att samarbetet internt ska bli så framgångsrikt som möjligt.

 • Check

  Investera i effektmätning

  För att kunna mäta effekterna av era insatser måste ni allokera tillräckliga resurser. Sätt av finansiella medel specifikt för effektmätning i er budget. Är det så att ni ansöker om medel kan ni inkludera detta redan i ansökan. Då visar ni på ert engagemang för att skapa reell påverkan och ger er själva (den ekonomiska) möjligheten att analysera och förbättra era resultat på ett mer strukturerat sätt.

 • Check

  Införliva effektmätning i styrdokument

  Koppla effektmätning till er övergripande strategi. Genom att integrera det i verksamhetsplan och måldokument skapar ni en tydlig vägledning för hela verksamheten. Definiera de samhällsproblem ni vill lösa, sätt upp tydliga utfallsmål och beskriv vilka aktiviteter som bidrar till att nå dessa mål och hur. Detta skapar en starkare inriktning och ökar möjligheten till samstämmighet i ert arbete.

 • Check

  Utse en effektansvarig

  För att säkerställa att effektmätning inte hamnar i bakgrunden behöver ni identifiera och utse en person eller grupp som har det övergripande ansvaret för detta område. När någon är ansvarig blir det tydligare vem som driver och koordinerar arbetet, vilket minskar risken för att det försummas eller hamnar i kläm mellan olika ansvarsområden.

Vill du lära dig mer om effektstyrning? Gå vår chefsutbildning där du under en heldag tillsammans med andra chefer får utforska hur du kan styra din verksamhet mot att uppnå mätbar samhällsnytta.