Svenska Postkodstiftelsen satsar miljonstöd för att främja effektfulla samhällsinsatser

Det är viktigare än någonsin att kunna följa upp och utvärdera vilka samhällsinsatser som gör störst skillnad. Svenska Postkodstiftelsen går nu in med 1.5 MSEK i den ideella organisationen Effektfullt för att accelerera dess kapacitetsuppbyggnad och därmed bidra till att uppfylla föreningens ändamål - att stärka organisationers förmåga att mäta sina samhällseffekter och göra avsedd nytta för människor och miljö.

Över hela Sverige vidtas just nu åtgärder för att utvärdera vår krisberedskap, samt för att förebygga och hantera de direkta och indirekta konsekvenserna av Covid-19. Många drabbade är i behov av stöd men Sveriges resurser är ändliga och vi behöver använda dem så effektfullt som möjligt. Det är viktigare än någonsin att utvärdera vilka insatser som gör störst skillnad.

Samtidigt har många organisationer, och de som finansierar deras verksamhet, svårt att mäta och visa vilka effekter de skapar. Det är inte ovanligt att fokus hamnar på att göra aktiviteter istället för att uppnå avsedd nytta. Behovet av stöd inom effektmätning är stort inom svenska organisationer, men det begränsade stöd som finns kommer för närvarande bara ett fåtal till dels. Svenska Postkodstiftelsen satsar nu 1.5 MSEK i den ideella föreningen Effektfullt för att stöd i effektmätning ska bli tillgängligt för alla som så önskar.

”Ett starkt, effektivt civilsamhälle som gör skillnad är väsentligt för att lösa de samhällsutmaningar som världen står inför. Vi är därför stolta över att stötta Effektfullt i deras arbete med att stärka civilsamhällets förmåga att mäta effekt vilket i sin tur kommer att bidra till ökade positiva samhällseffekter och förbättrade förutsättningar att uppfylla de globala målen" säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Effektfullt befinner sig i en uppbyggnadsfas med målet att vara självförsörjande till år 2022. Under de första två och ett halvt åren finansieras verksamheten genom bidrag från Vinnova och Tillväxtverket, och nu även från Postkodstiftelsen. Ett tusental projekt ansöker om stöd hos Postkodstiftelsen varje år och endast ca 10% får medel beviljade.

“Att en av Sveriges största givare engagerar sig i vår verksamhet visar på hur viktigt det är för både finansiärer och utförande organisationer att kunna mäta och utvärdera vilka effekter man uppnår för människor och miljö, både inom civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor. Postkodstiftelsens bidrag till vår utvecklingsresa är ovärderligt för att vi ska få chans att bygga upp en hållbar verksamhet som uthålligt kan driva effektmätningen i Sverige framåt” säger Annica Johansson, verksamhetschef för Effektfullt.

Genom medlemskap i Effektfullt får organisationer från alla sektorer tillgång till en tvärsektoriell kunskapsnod och mötesplats för erfarenhetsutbyte. Målet är att organisationerna ska stärka sin förmåga att mäta sina effekter, samt använda resultatet för att lära vilka aktiviteter som fungerar och vilka som behöver förbättras eller avslutas. Sedan starten i fjol har redan över 400 medlemmar anslutit.

Categories:

Tags: