Regeringen stöttar ny satsning som ska få fler att mäta samhällsnytta

Allt större vikt läggs vid att insatser uppnår avsedd effekt, samtidigt som många har svårt att mäta och visa den nytta de åstadkommer. Vinnova och Tillväxtverket stöttar därför den nystartade ideella organisationen Effektfullt, som ska bidra till att fler blir bättre på att mäta, förstå och öka sin samhällseffekt. Ett viktigt initiativ för att Sveriges resurser ska användas på bästa sätt i syfte att möta dagens samhällsutmaningar och skapa en mer hållbar framtid.

Effektfullt, som bildades i juni, är en ideell organisation som erbjuder en plattform för kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte för att fler organisationer ska bli bättre på att mäta, förstå och öka sin verksamhets positiva effekter på människor och miljö. Medlemskap är gratis och kan tecknas av alla som vill främja ett mer effektfullt Sverige: ideella organisationer, företag, offentlig sektor och akademin.

Det finns en enorm kraft bland aktörer i Sverige som vill bidra till en bättre värld, och allt fler av dessa vill också förstå vilken mätbar samhällsnytta de gör. Samtidigt är det lätt att fastna i ett fokus på vad man som organisation gör snarare än vilken förändring man åstadkommer och det är många som efterfrågar mer kunskap i hur man på ett kostnadseffektivt, meningsfullt och tillförlitligt vis mäter sin samhällseffekt. Effektfullt vill utgöra en plattform där man kan hitta det stöd som behövs. Vår målsättning är ett ökat fokus på utfall och effekter snarare än aktiviteter, och att de resurser som investeras i goda gärningar verkligen gör avsedd nytta, säger Annica Johansson, verksamhetschef på Effektfullt.

Effektfullts uppstart är möjliggjord tack vare stöd från Vinnova och Tillväxtverket, som inom ramen för Regeringens 150-miljoners satsning fått i uppdrag att ge sociala företag bättre förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar. I strategin för satsningen ligger fem prioriterade områden, varav ett är att stärka företagens förmåga att mäta samhällseffekt.

För att sociala företag ska lyckas etablera sig långsiktigt behöver de verktyg för att visa de positiva samhällseffekter de skapar och hur det även leder till att vi kan använda våra resurser mer ändamålsenligt. Vi vill bidra till att stärka företagens förmåga att mäta effekter och därför stöttar vi Effektfullt, säger Judit Wefer, programledare Social Innovation på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Vi ser även att en ökad förmåga att mäta effekt är viktig för att de sociala företagen ska kunna göra hållbara affärer och skapa samarbeten med offentlig sektor, tillägger Rebecka Hinn, handläggare socialt företagande och samhällsentreprenörskap på Tillväxtverket.

Faktaruta

Att visa på uppnådd mätbar samhällsnytta är en utmaning för de flesta aktörer:

 

  • Endast 6 av 10 bland allmänheten tror att ideella organisationer gör nytta
    (Tillit och fördom, Giva Sverige 2019)
  • Bland kommuner, regioner och landsting uppger 80% att de behöver bli bättre på att följa upp och utvärdera resultatet av sina sociala investeringar
    (Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner, SKL 2015)
  • När företag tillfrågas om vad som skulle få dem att göra mer för att bidra till en bättre värld är det vanligaste svaret “större kunskap om hur man kan arbeta effektivt med samhällspåverkan”
    (Företag och allmänhet om CSR och Hållbarhet, Novus 2019)

Om Regeringens strategi för sociala företag

För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många utmaningar samhället står inför behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra. Regeringen har därför tagit fram en strategi för att Sverige ska ta tillvara den innovationskraft som finns hos den växande grupp sociala företag som har som mål att bidra till ett effektivt och mer hållbart samhälle. I strategin för satsningen ligger fem prioriterade områden, varav ett är att stärka företagens förmåga att mäta samhällseffekt. Läs Regeringens strategi för sociala företag.

Categories:

Tags: