Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? (2020)

Ideella verksamheters effektredovisning i förvaltningsberättelsen

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som följer årsredovisningslagen, K2-regelverket och/eller K3-regelverket ska beskriva i förvaltningsberättelsen "hur deras ändamål har främjats under räkenskapsåret".1

I K2- och K3-regelverket ges begränsad vägledning om på vilket sätt en organisation ska redovisa hur ändamålet har främjats. Man ger som ett exempel att föreningar, ideella trossamfund och liknande sammanslutningar "beskriver den ideella verksamheten och dess effekter eftersom detta generellt sett inte återspeglas i resultaträkningen".2

Beskrivning av den ideella verksamheten och dess effekter

För att beskriva den ideella verksamheten är det en lämplig utgångspunkt att:

  • Redogöra för ändamålet såsom det står skrivet i organisationens stadgar.

  • Beskriva den positiva förändring som organisationen avsåg bidra till under det gångna räkenskapsåret och som organisationen avser bidra till på längre sikt (utfallsmål).

För att beskriva den ideella verksamhetens effekter när du redovisar är det hjälpsamt att utgå från de tre typer av resultat som förekommer inom utvärdering:

  • Produkter eller tjänster som kommit ut från organisationens verksamhet (prestationer) i syfte att uppnå den avsedda positiva förändringen.

  • I vilken utsträckning den avsedda positiva förändringen uppstått (utfall).

  • I vilken utsträckning förändringen uppstått som en följd av organisationens insatser och inte skulle ha inträffat utan dem (effekter).

Prestationer, utfall och effekter benämner man ofta på engelska outputs, outcomes respektive impact. Läs mer om de tre typerna av resultat och hur de kan mätas.

Övrigt att tänka på när du redovisar hur din verksamhet främjar ändamålet:

  • Fokusera redovisningen av hur ändamålet har främjats på det mest väsentliga.

  • Redovisningen ska vara verifierbar, d.v.s. en revisor ska kunna erhålla underlag som styrker de påståenden som görs.3 Redovisning som inte är verifierbar kan istället ingå i verksamhetsberättelsen eller i en separat effektrapport.

  • För att kunna fokusera redovisningen på det mest väsentliga och för att redovisningen ska vara verifierbar, så kan det vara nödvändigt att avgränsa redovisningen i förvaltningsberättelsen till att omfatta endast vissa verksamhetsområden eller verksamhetsplatser. Om organisationen avgränsar sin redovisning i förvaltningsberättelsen bör detta framgå. Effektredovisning som faller utanför den gjorda avgränsningen kan istället ingå i verksamhetsberättelsen eller i en separat effektrapport.

Organisationer med 90-konto ska följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar för effektredovisning i förvaltningsberättelsen. Medlemmar i Giva Sverige ska följa deras riktlinjer för effektrapportering.

Vill du vässa dina kunskaper i effektrapportering ytterligare? Spana in vår crash course Effektrapportering i världsklass.

Skribent:

 

Annica är verksamhetschef på Effektfullt sedan 2019. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder.

Signatur
Verksamhetschef på Effektfullt

Categories: